KONSULTANCI W DZIEDZINIE 

PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

 

Zadania Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego:

(na podstawie § 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich- Dz. U. Nr 188 poz. 1582 z 2002r.)

1. inicjowanie prowadzenia badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań

2. przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego położnych, w zakresie wynikającym z określonych programów kształcenia

3. kontrola dostępności do świadczeń zdrowotnych

4. kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami

5. informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i narodowego funduszu zdrowia o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli

6. sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny na obszarze kraju na rok następny, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku

7. opiniowanie programów specjalizacji

8. sporządzanie opinii dotyczącej doskonalenia zawodowego położnych

9. sporządzenie opinii o realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego położnych, w zakresie wynikającym z określonego programu kształcenia oraz nadzór nad ich merytoryczną realizacją

10. wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

11. prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w reprezentowanej dziedzinie

12. na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, opiniowanie pod względem merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych

13. prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów polityki zdrowotnej

14. wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków

15. sporządzanie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w zakresie obejmującym reprezentowaną przez konsultanta krajowego dziedzinę medycyny.

 

Zadania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego:

(na podstawie § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich- Dz. U. Nr 188 poz. 1582 z 2002r.)

1. przeprowadzanie, na obszarze województwa, kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego położnych w zakresie wynikającym z programów kształcenia danego rodzaju

2. kontrola dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej na obszarze województwa

3. kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej, usytuowanych na obszarze województwa, w aparaturę i sprzęt medyczny oraz kontrola efektywnego wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami

4. informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej i oddziałów narodowego funduszu zdrowia o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli

5. sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego na obszarze województwa na dany rok, w terminie określonym przez właściwego konsultanta krajowego

6. sporządzanie opinii, dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego położnych na obszarze województwa, w zakresie wynikającym z określonych programów kształcenia

7. opiniowanie wniosków zakładów opieki zdrowotnej o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji położnych

8. wydawanie opinii o stosowanych metodach procesu pielęgnowania, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy

9. występowanie do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny

10. wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

11. wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do prowadzenia stażu podyplomowego położnych, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny zatrudnione w tym zakładzie

12. udzielanie na piśmie, na wniosek wojewody, wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przedstawianie swojego stanowiska i propozycji rozwiązań w sprawach dotyczących reprezentowanej dziedziny pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

13. sporządzanie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

 

WYKAZ KONSULTANTÓW W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

KONTAKT

WOJEWÓDZTWO

1.

Mgr LEOKADIA JĘDRZEJEWSKA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 50

tel. / fax (0 71) 373-20-56

tel. kom. 0691 852069

e-mail: info.@doipip.wroc.pl

KONSULTANT KRAJOWY

2.

nie powołany

 

DOLNOŚLĄSKIE

3.

nie powołany

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

4.

Dr n. med. GRAŻYNA IWANOWICZ – PALUS

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych

WPiNoZ AM im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie

20-081 Lublin ul. Staszica 16

tel. / fax (0 81) 532-03-39

tel. kom. 0603 126789

e-mail: spupalus@panaceum.am.lublin.pl

LUBELSKIE

5.

Mgr WIESŁAWA KANDEFER

Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 30

tel. (0 95) 720-50-06 fax (0 95) 720-50-08

tel. kom. 0609 042755

e-mail: wieslawa-kandefer@wp.pl

LUBUSKIE

6.

Mgr KRYSTYNA BOGUS

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

90-056 Łódź ul. Roosvelta 18

tel. (0 42) 637-48-33 fax (0 42) 673-58-10

tel. kom. 0509 182519

e-mail: wodkm2@wczp.pl

ŁÓDZKIE

7.

Dr n. med. BARBARA PRAŻMOWSKA

Wydział Ochrony Zdrowia Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

36-501 Kraków ul. Kopernika 25

tel. (0 12) 421-41-60 fax (042) 429-48-72

tel. kom. 0603 889603

e-mail: bpbarbara@interia.pl

MAŁOPOLSKIE

8.

nie powołany

 

MAZOWIECKIE

9.

nie powołany

 

OPOLSKIE

10.

Mgr TERESA GWIZDAK

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

35-301 Rzeszów ul. Lwowska 6

tel. (0 17) 866-46-00 fax (0 17) 866-47-02

tel. kom. 0502 141812

e-mail: tgwizdak@wp.pl

PODKARPACKIE

11.

Mgr BOŻENA KULESZA – BROŃCZYK

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Akademia Medyczna w Białymstoku

Białystok ul. Warszawska 15

tel. (0 85) 74-88-862

tel. kom. 0601 167033

e-mail: bozenabronczyk@wp.pl

PODLASKIE

12.

Mgr Danuta ADAMCZYK-WIŚNIEWSKA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

80-147 Gdańsk ul. Wyczółkowskiego 17 A

tel. (0 58) 320-06-80/81

tel. kom. 0606 954413

e-mail: dankaw@neostrada.pl

POMORSKIE

13.

nie powołany

 

ŚLĄSKIE

14.

Mgr MAŁGORZATA DYLEWSKA

Szpital Miejski Św. Aleksandra

25-316 Kielce ul. Kościuszki 25

tel. (0 41) 341-78-86 fax (0 41) 34-17-799

tel. kom. 0698 687625

ŚWIĘTOKRZYSKIE

15.

Mgr BOŻENA OSEŁKOWSKA

NZOZ “Położne Rodzinne”

10-691 Olsztyn ul. Wiecherta 27/6

tel. (0 89) 543-17-73

tel. kom. 0606 710749

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

16.

Mgr MARIA MAJCHEREK

SP ZOZ

62-700 Turek ul. Poduchowna 1

tel. (0-63) 278-45-50 wew. 308

tel. kom. 0697 629205

WIELKOPOLSKIE

17.

Mgr DOROTA ĆWIEK

Zakład Propedeutyki Nauk Pielęgniarstwa

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

72-110 Szczecin Al. Powstańców Wlkp. 72

tel. (0 91) 466-16-35

tel. kom. 0501 608560

e-mail: dcwiek@wp.pl

ZACHODNIO-POMORSKIE